SENZAPACK - obalové materiály | SENZA PACK

DOPRAVA ZDARMA
DOPRAVA ZDARMA
nad 5.000 Kč
EXPEDUJEME
EXPEDUJEME do 48 hod
OSOBNÍ ODBĚR
OSOBNÍ ODBĚR

Dodací podmínky

DODACÍ LHŮTA

 

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. Není-li dodací lhůta smluvena, prodávající dodá zboží bez výzvy kupujícího ve lhůtě přiměřené povaze zboží a místu dodání. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 1 - 5 pracovních dnů.

Prodávající se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém i vzájmu kupujícího, volit dodací lhůtu a způsob přepravy tak, aby dodací lhůta odpovídala s přiměřenými přepravními náklady běžným zvyklostem. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.


ZPŮSOBY DODÁNÍ, PŘEPRAVY ZBOŽÍ A CENA ZA DOPRAVU

Dodávka zboží je v závislosti na formě dodávky splněna při osobním odběru předáním zboží kupujícímu v sídle prodávajícího nebo převzetím zboží od prodávajícího v místě určení, v ostatních případech předáním zboží k přepravě prvnímu přepravci do místa určení.

Osobní odběr je možný pouze po dohodě v sídle prodávajícího, popřípadě v místě jeho obchodního zastoupení. Tento způsob odběru je možné zpravidla využít bezplatně.

Pokud si kupující neodebere zboží osobně, bude zboží dodáno do místa určení buď přímo prodávajícím nebo jeho obchodním partnerem, nebo prostřednictvím veřejného přepravce. Dodáním se rozumí odebrání a doručení zásilky na nakládací rampu nebo prostranství v místě určení, avšak s využitím manipulační techniky a pracovníků kupujícího (např. vysokozdvižný vozík, paletizační vozík, atd.). Přepravce nezajišťuje v místě určení žádné další služby (např. donášku do patra, do skladu apod.).

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Pro případ, že kupující bezdůvodně odmítne převzít dodávku, se současně sjednává smluvní pokuta ve výši 20 % z ceny dodávky včetně DPH, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu. Zaplacení pokuty nezbavuje kupujícího povinnosti k náhradě škody, která kupujícímu marným zasláním zboží vznikne.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, je však povinen o tomto učinit záznam v přepravních listech či obdobných doručovacích dokumentech. Prostřednictvím veřejného přepravce jsou zpravidla dodávány kusové zásilky. Cena za přepravu bude zákazníkovi sdělena při potvrzení objednávky, pokud již během objednání prostřednictvím e-shopu nebyla stanovena.

Při dodání zboží prodávajícím do místa určení automobilovou nebo jinou přepravou s využitím vlastních dopravních prostředků prodávajícího, popřípadě prostřednictvím smluvních partnerů bude cena za přepravu zákazníkovi individuálně sdělena při potvrzení objednávky.