SENZAPACK - obalové materiály | SENZA PACK

DOPRAVA ZDARMA
DOPRAVA ZDARMA
nad 5.000 Kč
EXPEDUJEME
EXPEDUJEME do 48 hod
OSOBNÍ ODBĚR
OSOBNÍ ODBĚR

Reklamace

Úvodní ustanovení

 • Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (FEIFER – kovovýroba, spol. s r.o., IČ: 49812742, DIČ: CZ49812742 zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4930) a zákazníka (dále jako „kupující"). 
 • Reklamační řád stanovuje podmínky pro reklamace zboží zakoupeného u společnosti FEIFER – kovovýroba, spol. s r.o.
 • Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována práva kupujícího při obdržení vadného zboží.

Převzetí zboží

 • Kupující je povinen zkontrolovat dodané zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce.
 • Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které jsou považovány všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít.
 • Zjevné vady poté kupující neprodleně reklamuje u prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je však doložení záznamu o poškození zboží při přepravě, podepsané dopravcem a zároveň doložení fotografické dokumentace pro rychlejší a efektivnější vyřízení reklamace.
 • Náklady za škodu, které vzniknou v důsledku nesprávného anebo pozdního uplatnění reklamace, či v důsledku nesepsání záznamu o poškození, nese v plném rozsahu kupující.

Záruka za jakost

 • Reklamaci je kupující oprávněn uplatnit, vyskytnou-li se vady zboží po převzetí kupujícím v záruční době.
 • Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména, že:
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží je dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů

Délka záruční doby

 • Délka standardní záruční doby činí 6 měsíců nebo je smluvně upravena, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy.
 • Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 6 měsíců nebo do doby trvání záruky původního zboží, je-li tato delší.
 • U zboží bez evidence výrobních čísel slouží k uplatnění záruky daňový doklad nebo dodací list. Záruční list je nutný předložit u zboží s evidencí výrobních čísel.
 • Záruční doba je počítána ode dne převzetí zboží kupujícím.
 • Kupující nemá právo na uplatnění záruky v případě způsobení škody vnější událostí či používáním neshodujícím se s návodem k použití

Vyřízení reklamace

 • Práva a povinnosti kupujícího
 • Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách.
 • Kupující může reklamaci podat jednou z uvedených možností:
  • na e-mailovou adresu dodavatele: info@feifer.cz, případně na e-mail zodpovědné osoby vyřizující původní objednávku (jméno zodpovědné osoby je vždy uvedeno na faktuře)
  • poštou na adresu dodavatele: FEIFER - kovovýroba, spol. s r.o.Holubova 858534 01 Holice

Kupující je povinen uvést:

 • Název firmy
 • Jméno kontaktní osoby + kontakt
 • Typ stroje/zboží
 • Výrobní číslo (pokud je známé)
 • Datum nákupu zboží
 • Číslo faktury dodavatele
 • Důvod reklamace
 • Popis závady

 

 1. V případě vrácení nevyhovujícího zboží je kupující povinen doručit zboží zpět dodavateli kompletní a neponičené, v originálním balení a s potřebnou dokumentací.
 2. Náklady na dopravu k prodávajícímu hradí kupující, zpět ke kupujícímu hradí prodávající.
 3. V závislosti na druhu vady má kupující právo na výměnu věci nebo její bezplatnou opravu, nebo, není-li to možné, na slevu z ceny nebo na odstoupení od smlouvy.
 4. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nezbytně vynaložené výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv)
 5. Kupující má právo se informovat na stav reklamace prostřednictvím e-mailu a to na e-mail: info@feifer.cz, případně na e-mail konkrétní kontaktní osoby.

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. O reklamaci rozhodne prodávající bez zbytečného odkladu nejpozději do deseti pracovních dnů.  Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
 2. Reklamace včetně posouzení vady musí být vyřízena nejpozději do třiceti kalendářních dnů.

Rozsah záruky

 1. Záruka zaniká v následujících případech:
 • nedodržení podmínek pro odbornou montáž a instalaci nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněna,
 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou,
 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,
 • nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi.
 1. Záruka se nevztahuje na:
 • škody způsobené živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem,
 • vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením používání dle návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,
 • poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
 • vady způsobené opotřebením, popř. závady na dílech, které jsou považovány fza spotřební materiál
 1. Při jakékoliv návštěvě servisního technika u kupujícího musí být vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez tohoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

Závěrečná ustanovení

Záruční podmínky v tomto reklamačním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

Ostatní podmínky se řídí dle občanského zákoníku.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.11.2018.
Změny reklamačního řádu vyhrazeny.